De gemeenteraad van Heiloo heeft maandag een positieve zienswijze gegeven op tweede begrotingswijziging 2022 van de BUCH. Daarmee stemt de raad in  om krap 750.000 euro extra aan de werkorganisatie over te maken. De gemeenteraad van Bergen buigt zich, onder voorbehoud, op 13 oktober over de begrotingswijziging. De BUCH vraagt van Bergen een kleine 1,1 miljoen extra.

De BUCH heeft dit jaar een kleine 3,4 miljoen euro (+4,5%) meer nodig dan eerder geraamd. Daarvan is rond 1,8 miljoen euro voor bekostiging van de opvang van Oekraïners en de naweeën van de coronacrisis, en ruim 1,2 miljoen voor ziektevervanging. In de voortgangsrapportage staat: "Het gaat daarbij om de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een toenemend aantal moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast geldt dat door onze extra inzet voor crises als corona en Oekraïne de verlofstuwmeren groeien en het (langdurig) ziekteverzuim toenemen."

Dat de opvang van Oekraïners geld kost is voor de Heilooër raad geen probleem, maar er is wel gemor over de onverwacht hoge ziektekosten. De raad verlangt dan ook van de BUCH dat het gemeentebestuur voortaan tijdig wordt geïnformeerd over dreigende tekorten. Ook wil de raad dat de werksituatie binnen de werkorganisatie worden doorgelicht om langdurig verzuim, en daarmee de inhuur van dure externe vervanging, zoveel mogelijk te beperken.

Bij gemeente Bergen staat de begrotingswijziging van de BUCH vooralsnog op 13 oktober op de agenda, al is dat nog niet helemaal zeker. Castricum heeft al aangegeven "geen cent" extra naar de werkorganisatie over te willen maken. (foto: Pixabay / Sabine van Erp)
Pin It
Bekeken: 302x