Tijdens de vergadering van de Heilooër gemeenteraad over de Begroting 2023 op maandag zijn acht 'moties vreemd' behandeld. Ze werden op één na aangenomen. De belangrijkste zijn wellicht de moties die bedoeld zijn om inwoners en verenigingen die lijden onder de hoge energiekosten te helpen.

De motie 'Gerichte aanpak energiearmoede en verduurzaming' van CDA en PvdA draagt het college op te kijken hoe inwoners die de energiekosten of verduurzaming niet kunnen betalen geholpen kunnen worden. Suggesties zijn onderzoek naar verhoging van de steungrens tot 150 procent van het sociaal minimum en toewijzing van budget voor verduurzaming. CDA voegde daar nog succesvol een motie aan toe om verenigingen ook te helpen. Solar Carports is een aangenomen motie van HL die het college opdraagt om onderzoek te doen naar plaatsing van zonnepanelen op parkeerterreinen (met rijkssubsidie).

VVD, Heiloo-2000, CDA en PvdA brachten succesvol een motie in voor inventarisatie van het aantal panden dat zonder omgevingsvergunning is gebouwd of verbouwd. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. De aangenomen motie 'Verbeteren leefbaarheid omgeving De Lus / Ambachtsweg' van VVD, Heiloo-2000 en CDA volgt op klachten vanuit de buurt over illegale bewoning van bedrijfspanden, foutparkeren, drugsdealers in de wijk en een tekort aan groen. Het college had zich al bereid getoond om waar mogelijk problemen aan te pakken en groen bij te planten.

Een vurige wens van de Fietsersbond is dat paaltjes op fietspaden veel beter zichtbaar worden gemaakt of verdwijnen. Heiloo Lokaal en PvdA gaven gehoor met een motie, die zonder problemen werd aangenomen. Ook de motie van Heiloo-2000 om in Zuiderloo tijdens de werkzaamheden de veiligheid voor voetgangers te vergroten passeerde eenvoudig.

De motie 'Besteding extra uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid' van CDA, HL en PvdA strandde met acht tegen tien stemmen. Deze motie was bedoeld om ervoor te zorgen dat de rijkssubsidies voor de periode 2023-2030 ook daadwerkelijk gaan naar lokaal klimaat- en energiebeleid.

De D66-motie om bij het maken van verkeersbeleid fietsers en voetgangers voorop te stellen werd aangehouden.
Pin It
Bekeken: 229x